Certifierad Kontrollansvarig

De flesta byggen, ny- till- och ombyggnationer som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900). Vi fixar det här åt dig så att du får precis det som myndigheterna kräver att du ska ha.

Vad är en kontrollansvarig?

Bara den som är certifierad får vara kontrollansvarig. Det betyder att personen i fråga har fått riksbehörighet från ett ackrediterat organ. Den som är kontrollansvarig har som uppgift att ta fram en anpassad kontrollplan i samråd med beställaren och se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen. Här ingår att den kontrollansvarige ser till och säkerställer att utförda kontroller blir dokumenterade så att de sedan kan redovisas för berörda myndigheter. Den kontrollansvarige ska stå i oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi rekommenderar att en kontrollansvarig kontaktas tidigt i byggprocessen, i projekterings- eller gärna redan i idéstadiet. Det är på det tidiga stadiet, innan arbetet påbörjas med utvalda entreprenörer, som det går att, på ett ekonomiskt och enkelt sätt, påverka att byggprojektet får rätt kvalitet. Och detta är av största vikt för dig, att allt i stor utsträckning som möjligt blir som du har tänkt dig.

Här listar vi några saker som ingår i uppdraget!

1. Projektstöd

Den som är kontrollansvarig följer dig och ger vägledning under hela byggnadsprocessen. Du har hela tiden med ett vakande öga över din byggnadsprocess från bygglovsansökan till dess att byggprojektet är färdigställt och du fått ett slutbevis. Men en kontrollansvarig fungerar inte som projektledare för byggnationen.

2. Kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Du som Byggherren är ansvarig vårt jobb är själva kontrollplanen som är ett verktyg för att säkerställa att gällande krav och lagar följs vid byggnationen. Allt för du ska känna dig säker och inte behöva hålla koll på alla detaljer själv.

3. På byggplatsen

Vi bevakar att kontrollplanen följs upp och att överenskomna kontroller utförs. Här ingår platsbesök som en kvalitetssäkring. Vi finns med i varje steg i processen för att säkerställa att allt följs till punkt och pricka för att det ska bli som du har tänkt och planerat. Den som är kontrollansvarig måste ha en självständig ställning i förhållande till Entreprenören som utför byggåtgärden, vilken ju är den som ska kontrolleras.

4. Dokumentation

Vi dokumenterar det vi gör vilket ger ett bra underlag till byggherren och byggnadsnämnden för att kunna erhålla slutbesked. Dokumentation är också av stor vikt för att hela projektet ska kunna fortskrida utifrån uppsatt tidsplan.